آغاز مرمت و احیاء راسته بازار تون با مرمت تکیه میدان

به منظور ساماندهی محوطه شهر تاریخی تون و انجام مطالعات و پژوهش های لازم، آواربرداری از مسیر راسته بازار در اسفندماه سال گذشته صورت گرفت . در ادامه کار با توجه به منتهی شدن راسته بازار به تکیه میدان، برداشت و مستند سازی این تکیه جهت بازسازی بر اساس شواهد باقی مانده در دستور کار قرار گرفت. کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی “تون و بلده” با اشاره به اینکه کار بازسازی آب انبار تکیه میدان در خرداد ماه سال جاری آغاز گردید افزود در این راستا پس از استحکام بخشی مناسب جداره های آب انبار اجرای پوشش مسیر پاشیر و مخزن این آب انبار بر اساس مطالعات صورت گرفته، انجام گردید.

به منظور ساماندهی محوطه شهر تاریخی تون و انجام مطالعات و پژوهش های لازم، آواربرداری از مسیر راسته بازار در اسفندماه سال گذشته صورت گرفت . در ادامه کار با توجه به منتهی شدن راسته بازار به تکیه میدان، برداشت و مستند سازی این تکیه جهت بازسازی بر اساس شواهد باقی مانده در دستور کار قرار گرفت. کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی "تون و بلده" با اشاره به اینکه کار بازسازی آب انبار تکیه میدان در خرداد ماه سال جاری آغاز گردید افزود در این راستا پس از استحکام بخشی مناسب جداره های آب انبار اجرای پوشش مسیر پاشیر و مخزن این آب انبار بر اساس مطالعات صورت گرفته، انجام گردید.

0

گذاشتن پیام