ادامه مرمت خانه رسایی فردوس

ادامه مرمت خانه رسایی فردوس از محل اعتبارات مشارکتی ملی سازمان

خانه رسایی از بناهای تاریخی واقع در محله میدان در سال جاری از محل اعتبارات ملی مشارکت در مرمت بناهای تاریخی مرمت گردید.

در ادامه مرمت بنای تاریخی رسایی در سال جاری از محل اعتبارات مشارکت در مرمت بناهای تاریخی اقدامات مرمتی در این بنا صورت گرفت .کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی “تون و بلده” با اشاره به اینکه مهمترین اقدامات صورت گرفته در این مرحله شامل سبکسازی و بامسازی، استحکام بخشی جداره ها، بازسازی جداره ها و اجرای مجدد پوشش های تخریب شده و اندود جداره ها بوده افزود در این راستا آواربرداری از قسمت بام بنا تا رسیدن به پوشش اصلی ادامه یافت در این مرحله قسمت های آسیب دیده پوشش مرمت شده و کنوهای تخریب شده بازسازی گردید. در ادامه کار نسبت به اجرای دوغاب گچ، پاره چین آجر، غوره گل و کاهگل بام اقدام لازم صورت پذیرفت.

همچنین پوشش های تخریب شده بنا با توجه به شواهد معماری بجای مانده و با مصالح همگون با بنا بازسازی گردید.

از دیگر اقدمات انجام گرفته در این بنا مرمت جداره های آن می باشد که استحکام بخشی، تراش اندود فرسوده و اجرای مجدد اندود در بخش هایی از بنا اجرا گردید.

New Picture (7)

0

گذاشتن پیام