مرمت و کفسازی فضای داخلی و محوطه آسیاب قرائی باغستان

آسیاب قرائی (آسیاب حاجی خان) از بناهای تاریخی شهرستان فردوس می باشد که با شماره ۱۸۶۷۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

آسیاب قرائی آسیاب های فعال شهرستان فردوس می باشد که در شمال روستای باغستان و در خیابان سرتخت واقع گردیده است.

کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی “تون و بلده” افزود این آسیاب در سالهای گذشته توسط میراث فرهنگی شهرستان مرمت و راه اندازی شده و با توجه به آنکه آسیاب جزء سازه های وابسته به آب بلده می باشد تکمیل مرمت آن در دستور کار پایگاه قرار گرفت.

عملیات اجرایی آن شامل جمع آوری سیمان بکار رفته کف در فضاهای داخلی بوده که پس از زیرسازی مناسب نسبت به کفسازی آن با آجر سنتی اقدام گردید.

وی افزود در ادامه عملیات محوطه ورودی آسیاب بر اساس طرح کفسازی شده و دیوار محوطه از سمت خیابان اجرا گردید. همچنین نیمکت و باغچه هایی جهت مبلمان فضا با مصالح سنگ و آجر در این محوطه اجرا شد.

0