ردیف
شرح عملیات
 
مقدار
مبلغ واحد(ریال)
مبلغ کل(ریال)

۱

تملک اراضی محدوده ثبت شده جهت اجرای طرح های احیا و باززنده سازی

۹۰ هکتار

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

تهیه طرح احیا کل مجموعه شهر تاریخی تون

۹۰ هکتار

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳ تهیه طرح احیای راسته بازار تون به عنوان مفصل فیزیکی و بصری مجموعه بناهای شاخص

۵ هکتار

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ تهیه واجرای طرح مرمت و بازسازی تک بناهای مجموعه

۳۷هکتار

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

تهیه و اجرای طرح مرمت و بازسازی بناهای باارزش و بافت تاریخی محله سردشت

۱۴ هکتار

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶

تهیه بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری مجموعه

۵ بسته

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰