مسائل و مشکلات شهر تون

بافتهای تاریخی شهرها گنجینه های گرانبهایی از تاریخ و فرهنگ هرکشوری را در خود دارند. فضاها و بناها طرز تفکر و جهان بینی آحاد آن را به نمایش می گذارند و از این رو یک روند منطقی در جهت تکامل و توسعه، نگرش، ابزار و مفاهیم مورد نیاز را سخاوتمندانه در اختیار نسل های بعد از خود قرار می دهند.مطالعه و احیای مراکز تاریخی شهر ها و به عبارتی بافت ها و محوطه های قدیمی که نیاز جدی و ملموس به آن، امروزه آن را به عنوان امری محتوم مورد توجه علا قمندان و مسوولان قرار داده است، معلول برداشت های متفاوت لااقل در سه قرن اخیر در خصوص بینش، فرهنگ، سنت، هنر و معماری و در یک کلام ” شیوه زندگی ” می باشد

مهم ترین مسایل پیش رو

  1. تشکیل پنج شنبه بازار دربخشی از محدوده عرصه
  2. تبدیل شدن بخشهایی از عرصه به دامداری
  3. تبدیل شدن بخشهایی از عرصه به باغات پسته
  4. تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده عرصه
  5. تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده عرصه
  6. مالکیت خصوصی بخش های زیادی از مجموعه عرصه و عدم امکان اجرای طرح های احیاء
تشکیل پنج شنبه بازار دربخشی از عرض شهر تاریخی

تشکیل پنج شنبه بازار دربخشی از عرض شهر تاریخی

پارک تون در مجاورت مسجد جامع و بارگاه امامزادگان

پارک تون در مجاورت مسجد جامع و بارگاه امامزادگان

کاربری ها ناهمگون و صنوف مزاحم در عرصه

کاربری های ناهمگون و صنوف مزاحم در عرصه

کاربری های ناهمگون و صنوف مزاحم در عرصه

کاربری های ناهمگون و صنوف مزاحم در عرصه

بررسی مسائل و مشکلات شهر تاریخی تون

تبدیل اراضی با باغات پسته

تبدیل اراضی با باغات پسته

 


1

تبدیل بخش هایی از عرصه به دامداری

تبدیل شدن بخشهایی از عرصه به دامداری2

5


2

3

4