قنات بلده

Publication1

ایستگاه۱

sardasht

تصویر ۱

Untitled_Panorama1

تصویر ۲

تصویر۳

SONY DSC

تصویر ۴

ایستگاه۲

تصویر ۱

تصویر۲

kh

تصویر ۳

تصویر 4

تصویر ۴

تصویر5

تصویر۵

تصویر 6

تصویر ۶

تصویر 7

تصویر ۷

20141227_141028

تصویر ۸

ایست 2

تصویر ۹

ایستگاه۳

IMG_2995

تصویر ۱

20141227_142352

تصویر۲

20141227_142454

تصویر۳

20141227_142915

تصویر۴

20141227_143002

تصویر ۵

20141227_143932

تصویر ۶

20141227_144114

تصویر ۷

20141227_144601

تصویر ۸

ایستگاه بلده

تصویر ۹

ایستگاه۴

IMG_3003

تصویر۱

IMG_3001

تصویر۲

20141227_150250

تصویر ۴

20141227_145910

تصویر ۵

20141227_145854

تصویر۶

20141227_145755

تصویر ۷

20141227_145737

تصویر۸

20141227_145649

تصویز ۹

20141227_145614

تصویر۱۰

20141227_145426

تصویر۱۱

20141227_145211

تصویر۱۲

20141227_145131

تصویر۱۲

ایستگاه۵

ایستگاه5

تصویر ۱

IMG_3017

تصویر۲

IMG_3023

تصویر۳

ایست 5

تصویر۴

 

20141229_120845

تصویر۵

20141229_120650

تصویر۶

20141229_120525

تصویر۷

تصویر8

تصویر۸

20141229_115931

تصویر۹

20141229_115525

تصویر۱۰

ایس5-1

تصویر۱۱

ایس5-2

تصویر۱۲

ایس5-3

تصویر۱۳

ایس5-4

تصویر۱۴

ایستگاه۶

ایس6-1

تصویر۱

ایس6-2

تصویر۲

ایست-6-3

تصویر۳

ابس6-4

تصویر۴

ایس6-5

تصویر۵

ایس6-6

تصویر۶

20141229_121428

تصویر۷

20141229_121408

تصویر۸

ایستگاه ۷

IMG_3077

تصویر۱

20141229_124300

تصویر۲

20141229_123900

تصویر۳

20141229_123849

تصویر۴

20141229_123727

تصویر۵

20141229_123709

تصویر۶

20141229_123645

تصویر۷

ایستگاه۸

IMG_3102

تصویر۱

IMG_3105

تصویر۲

20141229_124806

تصویر۳

20141229_124717

تصویر۴

ایستگاه۹

IMG_3139

تصویر۱

ایست 9

تصویر۲

20141229_130737

تصویر۳

20141229_130652

تصویر۴

20141229_131145

تصویر۵

20141229_131420

تصویر۶

ایستگاه۱۰

20141229_132433