فرمان صفوی(وقفنامه صفوی)

123456

تصاویر قنات های بلده

قنات شغاد

قنات شغاد

کانال انتقال آب قنات شغاد

کانال انتقال آب قنات شغاد


محل اتصال آب قنات شغاد به مادرچاه قنداب

محل اتصال آب قنات شغاد به مادرچاه قنداب

مظهر قنات قنداب


کانال انتقال آب قنات قنداب به ناوی

قنات ناوی

قنات ناوی


محل اتصال آب قنات ناوی به قنداب

محل اتصال آب قنات ناوی به قنداب

قنات شیشتو(شش تو)

قنات شیشتو(شش تو)


محل تلاقی آب قنات شش تو و ناوی

محل تلاقی آب قنات شش تو و ناوی

قنات کاریز نو

قنات کاریز نو


محل تلاقی آب قنات کاریز نو با شاخه اصلی

محل تلاقی آب قنات کاریز نو با شاخه اصلی

نمایی از مظهرقنات حاجی عبدالله

نمایی از مظهرقنات حاجی عبدالله


محل تلاقی آب قنات حاجی عبدالله با شاخه اصلی

محل تلاقی آب قنات حاجی عبدالله با شاخه اصلی

قنات کاریز دیوانه

قنات کاریز دیوانه


محل اتصال قنات کاریز دیوانه به شاخه اصلی

محل اتصال قنات کاریز دیوانه به شاخه اصلی

قنات کاریز گلابی

قنات کاریز گلابی(گل آوی)


مظهرقنات کاریز گرم

مظهرقنات کاریز گرم

محل تلاقی قنات کاریز گرم با شاخه اصلی

محل تلاقی قنات کاریز گرم با شاخه اصلی


مظهر قنات بوره

مظهر قنات بوره

مسیر زیر زمینی قنات گاوبیلی

مسیر زیر زمینی قنات گاوبیلی


مظهرقنات اسبی

مظهرقنات اسبی

 

محل تلاقی آب قنات اسبی به شاخه اصلی

محل تلاقی آب قنات اسبی به شاخه اصلی


مظهرقنات زنه

مظهرقنات زنه

محل تلاقی آب قنات زنه به شاخه اصلی

محل تلاقی آب قنات زنه به شاخه اصلی


کانال اصلی انتقال آب

کانال اصلی انتقال آب

کانال اصلی انتقال آب

کانال اصلی انتقال آب


تیرگاه بلده

تیرگاه بلده

گل آلود كردن آب قنات بلده

گل آلود كردن آب قنات بلده


نمايي ازنحوه گل آلود كردن آب قنات بلده

نمايي ازنحوه گل آلود كردن آب قنات بلده

آب گل آلود قنات بلده

آب گل آلود قنات بلده


تنوره انتقال آب اززیرکال چل

تنوره انتقال آب اززیرکال چل

تنوره انتقال آب اززیرکال چل

تنوره انتقال آب اززیرکال چل


سنگ جوش های حاصل از لایروبی قنات مجرا

سنگ جوش های حاصل از لایروبی قنات مجرا

کانال انتقال آب در محل اولین بخش آب روستای باغستان علیا

کانال انتقال آب در محل اولین بخش آب روستای باغستان علیا


دومین بخش آب در مسیر قنات (بخش آب آسیاب حاجی خان)

دومین بخش آب در مسیر قنات (بخش آب آسیاب حاجی خان)

یک آسیاب مخروبه در مسیر قنات

یک آسیاب مخروبه در مسیر قنات


یک آسیاب مخروبه در مسیر قنات

یک آسیاب مخروبه در مسیر قنات

یک آسیاب مخروبه دیگر در مسیر قنات

یک آسیاب مخروبه دیگر در مسیر قنات


آسیاب حاجی خان

آسیاب حاجی خان

دفاتر ثبت حساب فنجانها

دفاتر ثبت حساب فنجانها


طاس

طاس

چرخ قدیمی

چرخ قدیمی


چرخ جدید

چرخ جدید

بیل سنتی

بیل سنتی


کول های سنتی

کول های سنتی

نمایی از کول های جدید

نمایی از کول های جدید


احداث قنات جدید

احداث قنات جدید

احداث قنات جدید

احداث قنات جدید


شرکت کشاورزی میاه بلده

شرکت کشاورزی میاه بلده

ساختمان اداری در دست احداث

ساختمان اداری در دست احداث


باغات انار

باغات انار

باغات پسته

باغات پسته


استفاده تفریحی از آب بلده

استفاده تفریحی از آب بلده

روستای باغستان علیا

روستای باغستان علیا