نظام نامه پایگاه های میراث فرهنگی و گردشگری

 ۱- پایگاههای میراث جهانی، پایگاههایی هستند که در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده باشند.

۲- حکم ریاست پایگاههای میراث جهانی توسط ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و احکام روسای پایگاههای استانی پس از هماهنگی با دبیرخانه مدیریت امور پایگاهها توسط مدیران کل استانها صادر خواهد شد.

 وظایف مدیریت امور پایگاهها:

۱- تشکیل شورای سیاستگزاری پایگاههای جهانی

۲- تشکیل کمیته فنی پایگاههای میراث جهانی

۳- نظارت بر عملکرد و برنامه های مصوب پایگاههای میراث جهانی و تأمین اعتبارات و پیشبرد امور آنها.

۴- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و مدیران پایگاههای استانی و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای سیاستگذاری.

شورای سیاستگذاری و ترکیب اعضاء آن:

شورای سیاستگذاری متشکل از رئیس سازمان، معاونین حفظ و احیاء و ثبت آثار، پژوهشگاه، گردشگری، توسعه مدیریت، ۲ نفر از کارشناسان خبره در حوزه میراث جهانی و دبیر شورا (مدیر امور پایگاهها) می باشد.

 شرح وظایف شورای سیاستگذاری:

۱- سیاستگذاری و نظارت عالی بر عملکرد و فعالیت پایگاههای میراث جهانی.

۲- بازنگری نظامنامه موجود بر حسب مورد و در صورت نیاز.

۳- تعیین و تصویب شرح وظایف مدیران پایگاههای میراث جهانی.

۴- بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهای جامع پایگاههای میراث جهانی.

۵- بررسی صلاحیت علمی و اجرایی مدیران پیشنهادی برای پایگاههای جهانی و استانی.

۶- تأیید سالانه استمرار فعالیت پایگاهها و صدور مجوز فعالیت آن برای سال آتی.

تبصره: رياست شورا بر عهده رياست سازمان و دبيرشورا مديريت امور پايگاه‌ها می باشد.

 نحوه تشکیل جلسات شورا:

جلسات این شورا به طور عادی حداقل ماهی یکبار برگزار خواهد شد. جلسات فوق العاده با پیشنهاد دبیرخانه (مدیریت امور پایگاهها) و در مواقع موردنیاز برگزار می گردد.

 كميته فني پايگاههاي ميراث جهاني:

كميته فني بررسي دقيق علمي و فني حوزه‌هاي مختلف فعالیت پايگاهها از جمله طرحهاي پژوهشي، برنامه‌هاي حفاظت و مرمت و طرحهاي توسعه‌ گردشگري را جهت تصویب برعهده دارد.

مصوبات اين كميته در راستاي سياستها و خط مشي پايگاههاي ميراث جهاني كه توسط شوراي سياستگذاری پايگاههاي ميراث جهاني به تصويب مي‌رسد، خواهد بود.

 تركيب اعضاء كميته فني:

این کمیته در دبیرخانه پایگاههای میراث جهانی، با ریاست معاونت حفظ و احیاء و متشكل از اعضای ذیل می باشد:

۱ مدیر کل حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی.

۲رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت.

۳- مدیر کل برنامه ریزی امور گردشگری.

۴- رئیس پژوهشکده باستان شناسی.

۵- مدیر امور پایگاهها.

۶- سه نفر کارشناس خبره حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خارج از سازمان که از سوی مدیریت امور پایگاههای سازمان به شورای سیاستگذاری معرفی و پس از تأیید با حکم ریاست سازمان به مدت ۲ سال تعیین می گردد.

 نحوه تشکیل جلسات کمیته فنی: جلسات این کمیته به طور عادی با پیشنهاد دبیرخانه (مدیریت امور پایگاهها) در مواقع مورد نیاز برگزار خواهد شد.

 شرح وظایف کمیته فنی:

۱- بررسی برنامه های جامع پایگاههای میراث جهانی جهت ارائه به شورای سیاستگذاری برای تصویب نهایی.

۲- بررسی و تصویب پلان مدیریتی سالانه پایگاهها.

۳- بررسی و تصویب صلاحیت مشاوران و مجریانی که مقرر است با پایگاه همکاری داشته باشند.

۴- بررسی و تصویب شرح خدمات قراردادهای مشاوران و مجریان مرتبط پایگاهها.

۵- بررسی و تصویب جزئیات طرحهای پیشنهادی پژوهشی و اجرایی تهیه شده در پایگاهها.

۶- ارائه گزارش فنی سالانه بر اساس طرحهای مصوب و انجام شده به شورای سیاستگذاری پایگاههای میراث جهانی.

 وظایف دبیرخانه پایگاههای استانی:

۱- تشکیل شورای سیاستگذاری پایگاههای استانی.

۲- نظارت بر عملکرد و برنامه های مصوب پایگاهها و تأمین اعتبارات و پیشبرد امور آنها.

۳- ارائه گزارش برنامه ها و عملکرد پایگاههای استانی به دبیرخانه ستاد سازمان (مدیریت امور پایگاهها).

 شورای سیاستگذاری پایگاههای استانی و ترکیب اعضاء آن:

شورای سیاستگذاری پایگاههای استانی متشکل خواهد بود از: مدیر کل میراث فرهنگی استان، کارشناس امور پایگاهها، معاونین میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و نماینده پژوهشگاه و دو نفر کارشناس به تأیید مدیر استان. این شورا نظارت راهبردی بر برنامه ها و طرحهای پایگاههای استانی خواهد داشت.

کمیته فنی پایگاههای استانی:

کمیته فنی پایگاههای استانی در چهارچوب جلسات شورای فنی هر استان و با ترکیب همان اعضاء به علاوه کارشناس امور پایگاهها و نیز مدیر پایگاه مربوطه، تشکیل می شود.

* کمیته فنی (شورای فنی)، طرحها و برنامه های سالانه مربوط به پایگاههای استان را بررسی و تصویب می کند و برنامه های پایگاهها را در چهارچوب نظرات راهبردی شورای سیاستگذاری استان هدایت می کند.

* معاون میراث فرهنگی استان که ریاست کمیته فنی را بعهده دارد موظف است از طریق دبیرخانه استان، گزارش جلسات شورای سیاستگذاری، کمیته فنی و نیز عملکرد روسای پایگاهها را به دبیرخانه امور پایگاهها (ستاد سازمان) ارسال نماید.

متن کامل نظام نامه را از اینجا دانلود نمایید:

نظام نامه