کفسازی بخشی از معبر شاه جوی بلده

آب بلده متشکل از ۱۵ رشته قنات و چهار دهانه چشمه است که از اعصار گذشته و زمان های قدیم در دل کوههای شرقی فردوس حفر گردیده است. مسیر آب بلده شکل گیری روستای باغستان را در امتداد خود به دنبال داشته است که با توجه به مساعد بودن خاک منطقه جهت كشاورزي باعث به وجود آمدن مناظر بكر و زيبايي از طبيعت شده است .

کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی “تون و بلده” افزود با توجه به شاخص بودن آب بلده پرونده آن جهت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد گردید و مراحل ثبت را می گذراند، لذا جهت ساماندهی مسیر شاه جوی بلده، عملیات کفسازی و ساماندهی بخشی از معبر متصل به این شاه جو در خیابان سرتخت باغستان در حال اجرا می باشد.

در این عملیات پس از آواربرداری و زیر سازی مناسب بستر کار، نسبت به محوطه سازی و کفسازی ترکیبی با مصالح سنگ و آجر در دو معبر مجاور شاه جو اقدام گردید.

شایان ذکر است هیئت کارشناسی یونسکو، جهت بازدید و بررسی جزئیات پرونده ثبت جهانی در اواخر شهریورماه به شهرستان سفر خواهند کرد.

کفسازی بخشی از معبر شاه جوی بلده

0

گذاشتن پیام