ادامه مرمت خانه رسایی فردوس

ادامه مرمت خانه رسایی فردوس از محل اعتبارات مشارکتی ملی سازمان

خانه رسایی از بناهای تاریخی واقع در محله میدان در سال جاری از محل اعتبارات ملی مشارکت در مرمت بناهای تاریخی مرمت گردید.

در ادامه مرمت بنای تاریخی رسایی در سال جاری از محل اعتبارات مشارکت در مرمت بناهای تاریخی اقدامات مرمتی در این بنا صورت گرفت .کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی “تون و بلده” با اشاره به اینکه مهمترین اقدامات صورت گرفته در ...

بیشتر بخوانید
0