کفسازی بخشی از معبر شاه جوی بلده

آب بلده متشکل از ۱۵ رشته قنات و چهار دهانه چشمه است که از اعصار گذشته و زمان های قدیم در دل کوههای شرقی فردوس حفر گردیده است. مسیر آب بلده شکل گیری روستای باغستان را در امتداد خود به دنبال داشته است که با توجه به مساعد بودن خاک منطقه جهت كشاورزي باعث به وجود آمدن مناظر بكر و زيبايي از طبيعت شده است .

کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی “تون و بلده” افزود ...

بیشتر بخوانید
0